Условия за ползване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сайтът Grabi.bg е собственост на Димитър Нисторов Хаинов, с адрес на управление гр. Панагюрище, наричано по долу с името на сайта Grabi.bg

1.2. Данни за кореспонденция:

Електронна поща за контакт: xainov@abv.bg

Телефони за контакт за рекламодатели : 0884022477

Телефон за контакт за потребители:  0884022477

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от Димитър Нисторов Хаинов на собствения си интернет сайт Grabi.bg, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Grabi.bg, собственост на Димитър Нисторов Хаинов.

2.2. Използването на Grabi.bg е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.

2.3. Димитър Нисторов Хаинов предоставя на потребителите си онлайн платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си Grabi.bg

2.4. Страни по настоящия договор са Grabi.bg от една страна и всеки потребител, заредил страницата на сайта ни.

2.5. Договорът, чрез който потребителя закупува стока или услуга, използвайки сайта на Grabi.bg ,е различен от настоящите условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

2.6. Димитър Нисторов Хаинов единствено поддържа интернет сайта Grabi.bg, като не носи отговорност при следните условия:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез сайта, собственост на Grabi.bg или трети лица, подизпълните на сайта Grabi.bg;

- Grabi.bg не носи отговорност за неизпълнение на всякакви задължения на Търговеца или Потребителя по сключените сделки. отношеният между Търговец и Потребител се уреждат съгласно условията на офертата, по която потребителя е закупил ваучер;

- Екипа на Grabi.bg не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на сайта във връзка с оферти за сделки, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;

- За нарушаване на авторските права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта, собственост на Grabi.bg;

- Grabi.bg не носи отговорност за верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в Grabi.bg, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;

- Сделките в сайта Grabi.bg са илюстрирани със снимки или материал предоставен от търговеца. В случай, че търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, Grabi.bg има правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали. -за всички вреди, причинени на потребителя при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;

- За вреди настъпили при липса на прекъсване достъпността до интернет сайт ни, независещи от екипа на сайта.

2.7. Потребителско име, с което потребителя се регистрира не му дава никакви други права освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Grabi.bg

2.8. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до електронна платформа: да спазва българското законодателство, приложимитъе чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави; да накърнява доброто име надругиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личноста или към разпалване не расова дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя на друго лице или друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва умишлени действия по смисъла на настояшите Общи условия.

2.9. Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разглася по друг начин информацията публикувана на нашия сайт, ако не е изрично споменато.

2.10. Регистрирайки се в сайт на Grabi.bg потребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрние на Grabi.BG всякаква информация свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.

 

 

III. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРА


Операторът предоставя на Сайта възможност за промотиране на оферти на Партньори, с които Операторът има споразумение за това. Операторът не дължи предоставянето на услугите/стоките, съдържащи се в закупените от Сайта Ваучери.

При покупка на Ваучер от Сайта Потребителят сключва Сделка с Партньора, предоставил съответната Оферта, и декларира, че на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП дава изричното си и безусловно съгласие услугата/стоката, която закупува чрез сайта, да бъде авансово заплатена. Операторът не се явява страна по договора за покупко-продажба, а е само и единствено оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗП. Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към съответната страна по сделката: към Партньора съответно към Потребителя. Всеки Потребител декларира съгласието си, че за закупените от него Оферти чрез Сайта са му гарантирани правата по чл. 50, 52, 54, 55 и 58 от ЗЗП единствено, при положения че същите са посочени от конкретния Партньор в условията на Офертата.

Операторът се грижи старателно за изготвянето и подържането на Сайта, въпреки това не може да гарантира непрекъснат достъп до него, както и че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Операторът не поема гаранции за точност на информацията на сайта и не поема никаква отговорност за загуби, вреди или щети, възникнали в резултат на: (а) проблеми с достъпа до Сайта; (б) неточности в съдържанието му; (в) използването на информация и материали от сайта.

Операторът не отговаря за информацията, която може да стане достъпна за Потребителя чрез кликване върху публикувани на Сайта хипервръзки.
 

IV. УСЛОВИЯ КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ

1. При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, Димитър Нисторов Хаинов обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в www.Grabi.bg от страницата „моите ваучери”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта.
2. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена потребителят получава обратно платената сума от Рекламодателя.
3. Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера. 
4. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил и е-майл в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.
5. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява „Grabi.bg” незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.
6. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. Димитър Нисторов Хаинов е само пряк представител и не е страна по този договор, полученият Ваучер се издава от рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с потребителя.  
7. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.
 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. GRABI.BG полага дължимата грижа и отговаря на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настояшите Общи условия, освен в случай на неопределима сила случайно събитие или умишлени действия на трети лица.

3.2. С приемането на настоящите условия потребителя се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотираните стоки и/или услуги.

3.3. Grabi.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато: -е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация; - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури; - други посочени в закона случаи.

3.4. С регистрирането в Grabi.bg потребителят се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от Grabi.bg или от други партньори - търговци.

 
 
НАГОРЕ